GESTIÓ PER EMPRESES – COMPTABILITAT

 • Confecció de comptabilitat d’acord amb el Pla General de Comptabilitat.
 • Elaboració i Legalització dels LLibres Comptables.
 • Elaboració de Balanços i Compte de Pèrdues i Guanys.
 • Amortitzacions, regularitzacions i tancaments comptables.
 • Confecció i Legalització Comptes Anuals obligatoris.

ÀMBIT FISCAL

 • Estudi i preparació d l’Impost sobre Societats.
 • Estudi i preparació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Estudi i preparació de l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Estudi i preparació de l’Impost sobre Successions i Donacions.
 • Estudi i preparació de l’Impost sobre Transmisions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Estudi i preparació de declaracions tributàries trimestrals.
 • Recepció de notificacions electròniques.
 • Recursos i reclamacions davant actes de l’Administració.
 • Assessorament i assistència jurídica davant inspeccions.
 • Planificació fiscal patrimonial.

ÀMBIT MERCANTIL

 • Assessorament i preparació d’operacions societàries de qualsevol tipus: constitució, ampliacions i reduccions de capital, fusions, escissions d’empreses, dissolucions, etc.
 • Assistència a la signatura d’escriptures per a la formalització de les operacions anteriors.
 • Assessorament, assistència i preparació de la documentació necessaria per a la convocatòria de Juntes.

ÀMBIT CIVIL

 • Assessorament i assistència a la signatura d’escritures de compravenda mobiliària o inmobiliària.
 • Assessorament i confecció de contractes d’arrendament.
 • Assessorament i confecció de contractes privats de compravenda de bens mobles o inmobles.
 • Particions Hereditàries.